Advertisement

 

Zintoni iimpawu zeCoronavirus?

Answer
  • Ifiva
  • Ukukhohlela
  • Umqlala obuhlungu
  • Ubunzima kokuphefumla

Abona bantu abasengxakini, ngabantu abasele benezigulo nabantu abadala. 

FAQ Categories

Advertisement

Advertisement

Advertisement