Advertisement

 

Ikhona indlela yokuzikhusela kwiCoronavirus?

Answer
  • Hlamba izandla rhoqo
  • Sukuphata amehlo, impumlo nomlomo ngezandla ezingahlanjwanga
  • Sukusondela kwabantu abagulayo
  • Gquma umlomo wakho ngethishu xa ukhohlela na xa uthimla, uyilahle ithishu xa ugqibile
FAQ Categories

Advertisement

Advertisement

Advertisement