Get the latest opportunities by email
by subscribing to our daily updates

Ungazilungisela njani nosapho lowakho kweli xesha lelockdown?

Answer: 

  • Thetha nosapho lwakho - wonke umntu makayazi ukuthi kufuneke ahlale ngaphakathi endlini, alandele umthetho.
  • Khathalela abanye abantu - Cingela abantu abadala nabantu abagulayo. Hlala kude kunabo okanye ulumke indlela oziphatha ngayo, ungabosuleli.
  • Sukuya njalo evenkileni - Ivenkile zizohlala zivuliwe, thenga izinto ozidingayo qha.
  • Yintya ukutya okulungileyo - yitya iziqhamo nemifuno, yeka ukutya ukutya okungalunganga nosela utywala.
  • Yazi izinto ekufuneke uzenzile xa ugula - Yibanalo inani leCOVID Hotline 
  • Landela umthetho - Hlala ngaphakathi endlini.
  • Bonisa ubuntu kwabanye abantu - abanye abantu bazophelelwa kukutya ngelixesha, nceda ngendlela onobanceda ngayo
  • Fumana umoya - Vula ifestile endlini, ubethwe ngumoya.


Copyright: Portal Publishing cc | Privacy Policy | Terms of Use
Skills Portal | Careers Portal | Jobs Portal | Bursaries Portal | Skills Universe
COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal