Get the latest opportunities by email
by subscribing to our daily updates

Sisasazeka njani isifo seCoronavirus?

Answer: 

Xa umntu ekhohlela na xa ethimla, kutaka amachaphaza. Lamachaphaza ayakwazi ukosulela abantu.

Esisifo sosuleka ngalendlela nangezinye iindlela:

  • Ukuxhawulana izandla nomntu onesisifo
  • Ukusondelana nomntu onesisifo
  • Ukubamba ubuso, amehlo, okanye umlomo phambi koba uhlambe izandla

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement


Copyright: Portal Publishing cc | Privacy Policy | Terms of Use
Skills Portal | Careers Portal | Jobs Portal | Bursaries Portal | Skills Universe
COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal